Aktuálna sútaž

Vyhrajte darček od YPParfumérie

 

Zatvoriť

Ochrana osobných údajov

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Y.P Parfuméria.sk

V informáciách sa dozviete ako narábame s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našej internetovej stránke www.ypparfumeria.sk . Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi. V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Y.PParfumeria.sk podľa konkrétneho účelu spracúvania .

 

E-SHOP

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako narábame s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas pozmeniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našej internetovej stránke www.ypparfuméria.sk Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľom YPParfumeria.sk v ktorom sú spracúvané vaše osobné údaje je:
YPParfumeria.sk Štefánika 1684/3 Ružomberok 03401 , IČO: 50009991 (ďalej len YPParfumeria ), e-mail: y.p.parfemyliptov@gmail.com tel.č: 0949272981

Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: y.p.parfemyliptov@gmail.com alebo telefonicky na: 0949272981 ,prípadne poštou na adresu YP Parfumérie .

Komu sú naše služby určené:
Nákup v našom e-shope, registrácia v e-shope a prípadné zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:
Fakturačné/dodacie údaje/registračné údaje: Meno, priezvisko, oslovenie, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, adresa doručenia, požívateľské meno. Údaje o nákupoch, prihláseniach:
Údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, údaje o kartách na uplatnenie zliav, číslo účtu, údaje o platbách kartou (iba posledné 4 čísla platobnej karty), IP adresa a webový prehliadač zariadenia, dátum a čas registrácie. Ak dokončíte nákup bez registrácie nebudeme spracúvať vaše používateľské meno, dátum a čas registrácie. Nebudete si však v takom prípade overiť na e-shope stav vybavenia vašej objednávky.

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Elektronický obchod: Spracúvame vaše Fakturačné/dodacie údaje a údaje o nákupoch na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav, doručenia objednaného tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy. Registrácia: Ak pri dokončení objednávky – fakturačné údaje zakliknete políčko „s registráciou“ alebo sa zaregistrujete bez nákupu budeme spracúvať vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy registrovaných užívateľov. Osobné údaje na účely registrácie v e-shope YPParfumérie spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Marketing: Ak pri dokončení objednávky zakliknete políčko „Prajem si odoberať novinky (newsletter)“ budeme Vám zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách e-mailom, poštou alebo SMS správou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame ?
Vaše osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 5 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Ak ste nám poskytli súhlas na zasielanie marketingových informácií budeme vaše osobné údaje uchovávať 5 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu vašich osobných údajov.
 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť. Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie vo Y.P e-shope a na účely marketingu je dobrovoľné.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?
Príjemcovia na základe osobitných zákonov:
Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.

 

Sprostredkovatelia:
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú:

  • Poskytovatelia IT služieb
  • Marketingové agentúry
  • Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
 

Aké sú vaše práva?
 

Právo na odvolanie súhlasu . Súhlas so spracúvaním osobných údajov na zasielanie marketingových informácií a súhlas s registráciou vo YP e-shope môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Y.PParfumérie, na našom webe www.YPParfumeria.sk, elektronicky na emailovú adresu y.p.parfemyliptov@gmail.com. Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.
Právo na prístup k vašim osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne. Právo na vymazanie osobných údajov Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie vašich osobných údajov.
Právo na prenos vašich osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu. Spôsob uplatňovania práv Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Y.PParfumérie , na našom webe www.ypparfumeria/kontakt alebo elektronicky na emailovú adresu y.p.parfemyliptov@gmail.com.
Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.
Platné od 03.5.2020

 

Vernostný program - Informácie o spracúvaní osobných údajov členov vernostného programu

Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálne možnej miere.
V týchto informáciách sa dozviete ako narábame s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu z času na čas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našej internetovej stránke www.ypparfumeria.sk/vernostný program -ochrana-osobných-údajov, v prípade zásadných zmien vás na zmeny upozorníme dostupným spôsobom.
Prevádzkovateľ:
Platné od 25.5.2020. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané vaše osobné údaje je:
Y.PParfuméria.sk Štefánika 1684/3 , 03401 Ružomberok, IČO: 50009991 (ďalej len Y.PParfuméria ), email:y.p.parfemyliptov@gmail.com, tel.: 0949272981

 

Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: y.p.parfemyliptov@gmail.com, telefonicky na:0949272981 alebo poštou na adresu YPParfumérie .
 

Osobné údaje, ktoré spracúvame:
Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.
Spracúvame vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 

Identifikačné a kontaktné údaje:

  • Povinné údaje: Meno, priezvisko, poštová adresa,
  • Nepovinné údaje: Titul, dátum narodenia, emailová adresa a telefónne číslo
  • Údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách a odmenách, darčekoch a špeciálnych ponukách.

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje ? 


Členstvo v našom vernostnom programe: Spracúvame vaše identifikačné údaje, údaje o nákupoch a zľavách, prípadne kontaktné údaje, ktoré ste poskytli na účel využívania výhod členstva YPParfumérie : poskytovanie zliav pri nákupoch, zasielanie darčekových šekov a kupónov, uplatňovania reklamácií bez pokladničného dokladu, výmeny zakúpeného tovaru, súťaží, možnosť registrácie nákupu na telefónne číslo a komunikáciu s vami. Osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý ste poskytli podpísaním Prihlášky do vernostného programu . Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Marketing: Na základe vašich očakávaní ako člena vernostného programu vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách poštou, emailom, SMS správou, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Spracovanie na účely marketingu možno však považovať za spracúvanie na účely našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu. Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas celého obdobia členstva v našom vernostnom programe . Členstvo vo vernostnom programe sa obnovuje každým registrovaným nákupom. Vaše členstvo vo vernostnom programe ukončíme, ak nenakúpite viac ako 5 rokov. Po ukončení členstva vo vernostnom systéme zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu vašich osobných údajov. Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely členstva vo vernostnom programe je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať výhody členstva. S kým budú vaše osobné údaje zdieľané? Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci Y.PParfumérie . Údaje poskytujeme našim dodávateľom služieb len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania. V niektorých prípadoch sa naši dodávatelia služieb stávajú sprostredkovateľmi. Sprostredkovatelia sú povinní spracúvať vaše osobné údaje len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi dodávateľmi sú:

  • Poskytovatelia IT služieb
  • Marketingové agentúry
  • Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Aké máte práva ?


Právo na odvolanie súhlasu
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel členstva v našom programe môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu YPParfumérie, na webe www.ypparfumeria/kontakt, elektronicky na emailovú adresu y.p.parfemyliptov@gmail.com . Po odvolaní súhlasu vaše osobné údaje zlikvidujeme a ukončíme vaše členstvo vo vernostnom programe . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.
Právo na prístup k vašim osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené. Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.
Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu vašich osobných údajov. Právo na prenos vašich osobných údajov Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu YPParfumérie , na webe www.ypparfumeria.sk/kontakt elektronicky na emailovú adresu y.p.parfemyliptov@gmail.com .
Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že pokiaľ obmedzíte marketingovú komunikáciu na jeden druh kontaktných údajov (emailová adresa, telefónne číslo), môžeme vás naďalej kontaktovať v súvislosti s poskytovaním výhod člena vernostného programu , teda môžeme stále využívať ostatné kontaktné údaje na účel zasielania darčekových šekov a kupónov, darčekov, a inú komunikáciu s vami v súvislosti so spravovaním členstva vo vernostnom programe.
Spôsob uplatňovania práv
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Y.PParfumérie , na webe www.ypparfumeria/kontakt, elektronicky na emailovú adresu .Pri žiadostiach najmä o prístup a o prenos vašich osobných údajov sme povinní overiť vašu totožnosť. Overenie totožnosti bude na základe predloženia k nahliadnutiu vášho dokladu s fotografiou. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.
Platné od 25.5.2020.