Aktuálna sútaž

Vyhrajte darček od YPParfumérie

 

Zatvoriť

Obchodné podmienky

Každému zákazníkovi, ktorý u nás nakupuje odporúčame aby sa oboznámil s , obchodnými podmienkami .

Základné Údaje:

Predávajúci: Y.P Parfuméria
Jakub Prílepok ,
Štefánika 1684/3
Ružomberok 03401

Fakturačná adresa:

Stankovany 105,
Stankovany 034 92

IČO: 50009991
DIČ : 1086881037

Prevádzka elektronického obchodu ypparumeria.sk

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba , ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou YP. Parfuméria , uzatvorením kúpnej zmluvy ,ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

Tovar:

Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vzorov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu je aktualizácia jeden krát denne.

Ustanovenia:

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými na stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená .

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje prijaté objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Práva a povinnosti predávajúceho:

Dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo pripraviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu . Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom . Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Základné práva a povinnosti kupujúceho:

Minimálna hodnota objednávky, pre bezplatné doručenie, po odpočítaní všetkých zliav je 70,- EUR . V prípade, že je hodnota objednávky, po odpočítaní všetkého nižšia ako 70,- EUR, účtujeme prepravné 4 EUR s DPH, v rámci Slovenskej republiky . Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 8,- EUR . Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby . Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Na vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V Ružomberku dňa 26.4.2020